Ulga rehabilitacyjna – o co możesz się starać?

Osoby niepełnosprawne lub takie, które opiekują się osobami o ograniczonej zdolności ruchowej, powinny sprawdzić, czy poniesione przez nie wydatki na cele rehabilitacyjne mogą zostać odliczone od dochodu. Jak prawidłowo rozliczyć PIT korzystając z ulgi rehabilitacyjnej na leki, na sprzęt (np. poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych), jak i powrót do zdrowia?

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz tym, którzy mają na utrzymaniu takie osoby – ze względu na wydatki rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. W zależności od rodzaju wydatków dzielą się one na nielimitowane oraz limitowane. Składając taki wniosek, nałoży dołączyć do niego takie dokumenty jak:

 • dowody potwierdzające, iż dana osoba jest osobą niepełnosprawną;
 • dowody potwierdzające wysokość poniesionych wydatków;
 • dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną (nie są one dołączane do zeznania podatkowego, jednak należy je przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie);
 • PIT/O (można dołączyć go do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28).

Uchwyty dla niepełnosprawnych, pobyty w uzdrowiskach – czyli jakie wydatki uprawniają do odliczeń?

Wyróżniamy wydatki nielimitowane oraz wydatki limitowane. W przypadku tych pierwszych od dochodu można odliczyć całą kwotę. Są to:

 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań adekwatnie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • wydatki poniesione na naprawę i zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opłacenie tłumacza migowego;
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w czasie przewlekłej choroby niepozwalającej na poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, jak i osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem (w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej, w turnusie rehabilitacyjnym, na obozach i koloniach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie uskoczyły 25. roku życia).

Wyżej wymienione wydatki mogą zostać odliczone w całej poniesionej kwocie. Natomiast w przypadku wydatków limitowanych w uldze rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie części kwoty. Do takich wydatków należą:

 • utrzymanie przez osoby z niesprawnością narządu ruchu i niewidome psa asystującego tj. specjalnie oznaczonego i odpowiednio wyszkolonego psa;
 • opłacenie przewoźników osób z niesprawnością narządu ruchu i osób niewidomych;
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej bądź podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne;
 • przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej (np. zakup i montaż takich elementów jak np. poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych).

Maksymalna kwota takiego odliczenia każdego z wydatków limitowanych wynosi 2 280 zł. W przypadku wydatków związanych z usługami tej kategorii nie jest konieczne posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednak na żądanie urzędu skarbowego należy przedstawić dowody potwierdzające prawo do ulgi, szczególnie:

 • okazać certyfikat potwierdzający status psa-asystenta;
 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono ze względu na pełnioną przez nie funkcję przewodnika;
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie oraz odbycie zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Post Author: ds_admin